Meny

Stenimeds miljøterapeutiske verdigrunnlag

Stenimed ønsker å være en terapeutisk organisasjon som muliggjør endring og utvikling. Vi arbeider med ulike grupper av tjenestemottakere, og dette gjenspeiles i vår metode målrettet miljøarbeid.

Vårt metodiske fundament er eklektisk, dvs. at det ligger ulike anerkjente miljøterapeutiske metoder til grunn for vår metode, da ulike tilnærminger har vist seg fordelaktige i møte med ulike problemer. I arbeidet med mennesker med psykisk utviklingshemming vil det være klare innslag av atferdsterapeutisk tilnærming, men vi tar avstand fra bruk av straffereaksjoner og konsekvenser som ikke er naturlig relatert til den spesifikke handlingen.

Kognitiv terapi kan ha en god effekt ved fobier og angstproblematikk, mens et mer psykoanalytisk perspektiv kan være mer fruktbart ved f.eks. tilknytningsforstyrrelser og relasjonsproblemer. Her kombineres dette med klare strukturer, grenser og rutiner.
Våre metoder er beskrevet.

Uavhengig av metodevalg bygger vår tilnærming på noen felles kjerneverdier:

  • Klare basisstrukturer og rutiner er etablert og implementert på alle avdelinger
  • En individuell miljøterapeutisk tillnærming
  • Fokus på tjenestemottakerens sterke sider og interesser
  • Bevissthet i forhold til prinsippet om parallelle prosesser
  • Anerkjennelse av tjenestemottakeren for den personen han/hun er
  • Skille mellom person og handling
  • Tilnærmingen til den enkelte må utvikles og forandres i takt med den enkeltes utvikling og samsvare med det utviklingstrinnet han/hun er på
  • Fokus på dialektiske ytterpunkter som avstand/nærhet og struktur/relasjon
 

Uforpliktende møte

Enten du er pleietrengende selv, pårørende, eller arbeider med formidling av helsetjenester, ta kontakt. Vi stiller til møte på kort varsel.

Be om møte