Meny

Grupper av tjenestemottakere

Stenimed tilbyr tjenester til følgende grupper av tjenestemottakere:

  • Mennesker med psykiske lidelser som har behov for et tilrettelagt bo- og omsorgstilbud
  • Mennesker med psykisk utviklingshemming eventuelt med tilleggsproblematikk som f.eks. demens og/eller utfordrende atferd
  • Mennesker med dobbeltdiagnose, rus/psykiatri
  • Mennesker med ulike diagnoser som ADHD, Asperger, Tourettes, Prader Willis, infantil autisme, paranoid schizofreni
  • Mennesker med posttraumatiske reaksjoner
  • Barn og ungdom med behov for avlastningstjenester og tilrettelagte aktiviteter
  • Mennesker som har vedtak om BPA der vi har fått konsesjon

Beslutninger i forhold til sammensetning av brukere i våre boliger tas i eget inntaksmøte, og det blir nøye vurdert faglig hvem som har utbytte av å bo i samme avdeling.

 

Uforpliktende møte

Enten du er pleietrengende selv, pårørende, eller arbeider med formidling av helsetjenester, ta kontakt. Vi stiller til møte på kort varsel.

Be om møte